Worklabbet er opbygget af tre dele; først video-introduktion og kursusforberedelse, dernæst fælles undervisning, og endelig opstart af map-matching-opgaven på de faktiske data. Før, under og efter undervisningen vil der kunne findes undervisningsmateriale samt ske dialog via en fælles online platform.

 

Vejdirektoratet har udviklet en algoritme til at foretage en automatisk kobling mellem fagsystemer og GeoDanmark (”mapmatch”). Algoritmen kan klare langt de fleste situationer, men der vil også være situationer, som ikke lykkes, og hvor koblingen til VRD derfor må oprettes manuelt. Vejmyndighedernes arbejde med implementering af VRD består derfor både af kvalitetssikring af evt. automatisk dannede koblinger samt manuel kobling af den resterende del af vejnettet til VRD.

 

Dette arbejde kan både medføre rettelser i GeoDanmark og i vejforvaltningssystemet, hvorfor det er vigtigt, at både vej- og GIS-eksperter deltager i worklabbet. Deltagelse af begge fagligheder sikrer også, at der tages hensyn til behovet i både fagsystemet og GeoDanmark ved koblingen til VRD. Når I deltager i samme worklab og sammen starter med at se på jeres egne data, vil I være godt rustede til at give hinanden sparring på opgaven, når I kommer hjem.

 

Der fremlægges en række eksempler på, hvordan problematiske situationer løses hensigtsmæssigt. Der vil blive lejlighed til at drøfte og tage stilling til mange konkrete sager både i grupper og på plenum.

 

Efter undervisningen har deltagerne mulighed for at erfaringsudveksle samt stille spørgsmål og svar online, så du også efter afslutningen af worklabbet har mulighed for at få sparring og kan komme godt i mål ved implementeringen af vejreferencen.

 

Det konkrete indhold af online-workshop

Der vil bl.a. blive givet et overblik om følgende emner:

  1. Introduktion til formålet og den potentielle anvendelse af vejreferencen, Jørgen Grum (SDFE) samt Sanne Karlsen (Vejdirektoratet)
  • Hvorfor har vi brug for en vejrefererence?
  • Hvordan er vejreferencen etableret, og hvordan sker driften fremover?
  1. Undervisning i implementering af vejreferencen, Sanne Karlsen, Vejdirektoratet
  • Hvordan køres map-mathcing processen? Og hvordan foretages ønskede ændringer?
  • Hvordan vælges den korrekte vejreference ved uoverensstemmelser mellem vejfagsystemer og GeoDanmark? Gennemgang af forskellige situationer (cases), herunder erfaringer fra pilotkommuner
  1. Igangsættelse af mapmaching i din egen kommune, ved VD og Sweco
  • Support fra henholdsvis Vejman.dk og RoSy introducerer til, hvordan implementeringen sker i praksis i fagsystemerne.
  • Deltagerne arbejder med egne data og starter den konkrete implementering af vejreferencen
  • Support fra GeoDanmark er tilstede og kan hjælpe med afklaring i forhold til GeoDanmark, hvis det er nødvendigt.

Programmet er ens uanset hvilken af de syv online worklabs, du deltager i.

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - jakh@kl.dk