Faglige sessioner

 

De faglige sessioner finder sted onsdag d. 25. november fra 9:15-10:45.

 

Faglig session 1: Politisk forsamlingshus med Miljø- og Forsyningsudvalget

 

KL’s Miljø- og Forsyningsudvalg inviterer kommunale udvalgsformænd til debat om fokusområder i KL’s Miljø- og Forsyningspolitik. Kom, deltag og giv dit besyv med i et politisk forsamlingshus, hvor vi debatterer de fælleskommunale interesser i bl.a. klimaindsatsen, CO2 reduktion og tilpasning, kommunernes indsats og ansvar for at komme i mål for FN’s verdensmål og hvad KL skal fokusere for at skabe de bedste muligheder for, at kommunerne kan skabe bæredygtige løsninger (i forsyningssektoren og på affaldsområdet). Hvad kan og skal kommunerne selv gøre, og hvor skal vi have staten ind over?

 

Faglig session 2: Klimatilpasning

 

KL kommer med et klimaudspil i december. Deri peger KL på en række barriere, som skal overvindes. Det handler om love og regler, det handler om finansiering, i sidste ende handler det om hvor meget, vi kan og vil beskytte.

Vi tager udgangspunkt i opringninger til borgmesteren om skade. Vi drøfter hvad det gør ved borgerne, hvis der ikke sker noget. Vi drøfter hvem, der gør hvad. Og hvorfor der ringes til borgmesteren?  

 

Faglig session 3: Grøn energi - og energiplanlægning

 

Den danske energiproduktion skal i 2050 kun bestå af vedvarende energi, der skal kunne dække det samlede danske energiforbrug. Det kræver en betydelig omstilling på flere områder. For det første skal vi gå fra få til flere energikilder – som fx sol, vind, jordvarme osv. For det andet skal der produceres, planlægges og udveksles energi på tværs af sektorer og kommuner. For det tredje skal infrastrukturen udvikles betydeligt.

 

Det kræver strategisk energiplanlægning, der tager højde for langsigtede valg og al energiproduktion og forbrug inden for kommunens geografi. Kommunerne er dem, der bedst kan påtage sig opgaven med at koordinere og sikre gennemførelsen af denne omstilling. De er lokalpolitisk beslutningstager, ejer af forsyningsvirksomhederne og myndighed ift. store energianlæg som vindmøller og biogasanlæg.

 

Men hvordan skaber vi sikkerhed for kommunernes store grønne investeringer? Hvilke virkemidler er nødvendige for at sikre opsætning af vindmøller? Hvad med borgerinddragelse og landdistriktsudvikling? Og hvordan og hvor meget kan vi udfase affaldsforbrændingen - på den mest bæredygtige måde?

 

Energi: Strategisk energiplanlægning, grøn fjernvarme, vindmøller

Café eksempel fra Silkeborg: Energiselskab i energieffektive rammer

 

Faglig session 4: Jordfordeling med flere samfundsgevinster

 

På TM19 hørte vi Landbrug & Fødevare og Danmarks Naturfredningsforening fortælle om deres forventninger til kommunernes indsats omkring en ny jordfond. I år tager temperaturen på kommunernes rolle, set med kommunale briller.

Kommunerne spiller en stor rolle når Danmark leverer på EU’s Habitat- og Vandrammedirektiver. Vi er udførende på vegne af staten, og vi arbejde for at de mange projekter skaber værdi for mange af de samfundsefterspurgte goder, som natur, friluftsliv, klimasikring og udvikling af landdistrikterne. Jordfordeling er et vigtigt redskab når projekterne skal gennemføres af frivillighedens vej.

Er kommunerne klar til at bruge dette værktøj, klar til at gå efter flere samfundsgevinster i samme projekt, og klar til at lade borgerne komme helt tæt på beslutningerne?

Svaret søges via en række oplæg og eksempler på aktuelle projekter.

 

Vi ser på:

1: Hvordan får man frivilligheden ind som en driver for lokal udvikling (CI v. Søren Møller)

2: Hvor omfattende er den kommunale indsats for øjeblikket (grundvand, vandløb, vådområder, klimatilpasning og natur)

3: Et par eksempler på kommunal virketrang

Udbytte er et mere fuldstændigt billede af kommunernes aktuelle og potentielle rolle i jordfordeling med flere samfundsgevinster.

 

Faglig session 5: Partnerskaber bygger bro og sikrer forretningen i en lokal grøn omstilling

 

I denne sessioner stiller vi skarpt på hvordan din kommune kan være med til at skabe robuste rammer om indsatser indenfor grøn omstilling, CO2 reduktion og lokale arbejdspladser.

Dagens svar er partnerskaber, men er der en systematik i hvordan vi sammensætter gode partner skaber til de nødvendig tværgående indsatser på tværs af siloer?

 

Vi kigger på:

1. Hvorfor er partnerskaber nødvendige og hvad består de af?

2. Eksempel 1: Skive danner lokale men tværkommunale partnerskab med det nødvendige volumen for en forretningsrobust genanvendelse af nnn …

3. Eksempel 2: I Odense har foreningen Re-Circle udviklet ny infrastruktur til elektronik affald, men perspektiverne er meget større.    

 

Vi får også tid til dialog, uddybende spørgsmål og en refleksion over hvad du kan tage med hjem.

 

Faglig session 6: Boligudvikling og boligtilpasning - kommunernes bosætningsstrategier i by og land

 

Hvordan kan kommunen understøtte sin bosætningsstrategi gennem ny boligudvikling eller tilpasning af eksisterende boligmasse? Hvad skal vi bygge hvor og til hvem? Hvordan sikres en prioriteret tilpasning af overskydende bygninger i landdistrikterne?

 

På mødet bliver vi præsenteret for forskellige kommunale bosætningsstrategier med særligt fokus på, hvilken rolle boligudvikling og boligtilpasning spiller i strategierne. Vi ser på hvordan der konkret kan arbejdes med strategierne i hhv. landdistrikterne og i de større hovedbyer samt hvilke redskaber kommunerne har til rådighed. Mødet handler også om de vanskelige politiske prioriteringer af de mindre bysamfund, samt om de politiske valg i forbindelse med by-fortætning og inddragelse af nye arealer i byerne. På mødet vil vi også komme ind på hvordan klimadagsordenen kan og vil påvirke de lokalpolitiske prioriteringer på området.  

 

Faglig session 7: Kan kommunerne, smart teknologi og bedre brug af data klare ærterne?

 

Hvis vi i Danmark skal nå vores målsætninger om 70% reduktion af klimabelastningen, skal vi både producere og forbruge varer og energi fossilfrit i et omfang der kommer til at ændre vores samfund grundlæggende. Kommunerne er i frontlinjen når de bærende samfundssystemer – vores energisystemer, ressourcekredsløbet og vores byer - skal ændres og forbindes. Smart teknologi og langt bedre brug af data er det redskab, der skal sikre nye løsninger der gør både borgere, virksomheder og det offentlige i stand til at handle bæredygtigt.

På mødet vil vi drøfte hvilke rolle kommunerne har og skal have i denne transformation af vores samfund, og vi vil få nogle konkrete bud på hvordan det kan ske.

 

ODEON - Odeons kvarter 1 - 5000 - Odense - 66 14 78 00 - www.odeonodense.dk