Kultur- og fritidskonferencen 2019

KL's Kultur- og fritidskonference er en todages-konference, der i 2019 afholdes i Vejle d. 15.-16. maj. Konferencens formål er at skabe opmærksomhed omkring KL’s centrale politiske budskaber på kultur- og fritidsområdet, og at samle og inspirere de kommunale politikere og embedsmænd, som til dagligt arbejder med at løse opgaver og udvikle kultur- og fritidsområdet i kommunerne. 

Sammenhængskraft og bæredygtighed i et kultur- og fritidsperspektiv

Du kan se programmet for konferencen her

Du kan se deltagerlisten for konferencen her
 

Temaet på årets Kultur- og fritidskonference er FN's verdensmål. FN har fastsat 17 mål for en mere økonomisk, social og miljømæssig bæredygtig verden, og beskriver de udfordringer, som verdenssamfundet står over for. Målene sætter en fælles global retning for, at vi i 2030 står med en verden i en mere bæredygtig balance. Temaet er blevet vedtaget i KL´s Kultur-, Erhverv- og Planudvalg og ligger i forlængelse af KL's handlingsplan for FN’s verdensmål.

 

På konferencen vil verdensmålene blive udfoldet og koblet fra en global idé til lokal implementering. Konferencen vil have særligt fokus på de verdensmål som kulturen og fritiden kan bidrage til enten som udviklingsmotor eller som understøttende funktioner. Samtidig vil konferencen kigge på verdensmålenes potentiale som katalysator for nye ambitioner, initiativer og partnerskaber, der går på tværs af politikområder.

  

Centralt i de udvalgte verdensmål er deres potentiale til at fremme sammenhængskraft og bæredygtighed i kommunerne, og potentialet for at det kan operationaliseres ud fra et kultur- og fritidsperspektiv.

 

De verdensmål som konferencen særligt vil omhandle er:

Verdensmål 3:      Sundhed og trivsel

Verdensmål 4:      Kvalitetsuddannelse

Verdensmål 8:      Anstændige jobs og økonomisk vækst

Verdensmål 11:    Bæredygtige byer og lokalsamfund

Verdensmål 12:    Ansvarligt forbrug og produktion

 

Indhold og form

Konferencen vil gennem oplæg og debatter i plenum og mindre temasessioner eksemplificere og inspirere til, hvordan verdensmålene kan fungere som forståelsesramme i udviklingen af kommunale strategier. Indholdet på konferencen er både for de kommuner, der allerede arbejder med verdensmål, og for kommuner der stadig er i indledende faser.

 

Erfaringsmæssigt er det vigtigt, at Kultur- og fritidskonferencen har en tematisk ramme, der både kan rumme debatter på et politisk og strategisk niveau og samtidig være relevant for drøftelser af mere forvaltningsmæssig karakter.

Verdensmålene som tematisk ramme vil samtidig understøtte den tværgående tilgang til kultur- og fritidsområdet og lægge op til debatter, der går på tværs af andre relevante politikområder.

 

Temasessioner

Under konferencen vil der være temasessioner, som tager udgangspunkt i, hvordan kultur- og fritidsområdet kan bidrage til efterlevelse af FN's verdensmål. Temasessionerne vil inddeles på en måde, så det er muligt at deltage på to ud af de fire temasessioner i løbet af konferencen. Temasessionerne uddybdes nærmere i tilmeldingsblanketten ovenfor.

 

Udflugter i stedet for aftenarrangementer

Der har ved tidligere Kultur- og fritidskonferencer været afholdt aftenarrangementer med middag og et fagligt indhold. Ved Kultur- og fritidskonferencen 2019 ønsker KL i stedet at afholde eftermiddagsudflugter og et fælles aftenarrangement. Det er muligt at tilmelde sig en af fem udflugter, som ligeledes står beskrevet under tilmeldingsblanketten.

 

Baggrund for lokation

I forbindelse med det udvalgte tema er Vejle en oplagt værtskommune, da kommunen siden 2013 har været medlem af bynetværket 100 Resilient Cities, der sætter fokus på såvel klimaresiliens, samskabelse, social resiliens og begrebet smart city. Under konferencen vil deltagerne få mulighed for at høre mere om værtsbyens resiliens-indsatser.

 

Målgruppe

Konferencen henvender sig til kommunalpolitikere, forvaltninger, kultur- og fritidsinstitutioner, interesseorganisationer, og organisationer på kultur- og fritidsområdet. 

 

Pris

Prisen for deltagelse på konferencen er 3.995 kr. (ekskl. moms) og dækker deltagelse i konferencen onsdag og torsdag, sessioner, udflugter, løbende forplejning inkl. middag onsdag aften og materiale. Overnatning, samt transport er ikke inkluderet. Overnatning i Vejle kan bl.a. bestilles hos de hoteller KL har indgået aftaler med. Du finder priser og tilbud under tilmeldingsblanketten.

 

Tilmelding

Tilmeldingen sker efter først-til-mølle-princippet og er økonomisk bindende svarende til 100 pct. af deltagergebyret. Faktura sendes elektronisk efter konferenceafholdelse via EAN eller e-mail. KL forbeholder sig ret til at aflyse konferencen ved manglende tilmeldinger. Sidste frist for tilmelding er d. 15 april 2019. Tilmeldingsfristen er forlænget til 1. maj 2019. 

 

Da vi nærmer os konferencens afholdelse, kan vi desværre ikke garantere, at deltagere tilmeldt efter den 25. april 2019 kommer med på den endelige deltagerliste i det trykte program.

 

 

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - anvb@kl.dk