Handlingsplan for cirkulær økonomi udgør Danmarks nationale affaldsforebyggelsesplan og affaldshåndteringsplan. Planen består af 126 initiativer, og der er tre fokusområder: Biomasse, byggeri og plastik. Planen præsenterer en lang række konkrete målsætninger og indikatorer for cirkulær økonomi. Med planen sættes retningen for forebyggelse og håndtering af affald i Danmark frem mod 2032.

KL afholder høringsmøde 3. feb. 2021 om Handlingsplan for cirkulær økonomi. Planen er i høring indtil den 9. februar 2021. På mødet får du mulighed for at bidrage med input til KL’s høringssvar – hvad er dine input til hvad der er vigtigt i planen for kommunernes opgavevaretagelse på området. Tilmeldingen foregår her.

 

Visionerne i planen er bl.a. at få  affaldskurven knækket – mindre affald, mindre spild og mere genbrug, at gøre affaldssektoren klimaneutral i 2030 og få udsorteret  80 pct. dansk plastik fra forbrænding i 2030. De over ordnede målsætninger i planen er at:

  • Sikre mindre affald og bedre udnyttelse af naturressourcerne
  • Sikre mere og bedre genanvendelse
  • Reducere mængden af marint affald væsentligt
  • Reducere mængden af madaffald i alle led af værdikæden for fødevarer
  • Sikre mere værdi fra fornybare råvarer
  • Reducere miljøbelastningen fra byggeri og nedrivning
  • Reducere forbruget og forbedre genbrug og genanvendelsen af plastik 

Læs mere om Handlingsplan for cirkulær økonomi på Høringsportalen.dk

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - ibgr@kl.dk