Temamøder

Temamøderne går i dybden med specifikke og aktuelle emner, hvor deltagerne via oplæg og dialog med videnspersoner inden for området kan dele erfaringer, få viden og inspiration med hjem til brug i egen kommune.

 

 

Temamøde 1: Landdistriktsudvikling, herunder den nye planlov

Hvordan skaber vi nyt liv i vores landsbyer? Er det gode liv på landet endegyldigt forbi og skal vi bare overlade landområderne til landbrugsproduktion, vindmøller og natur? Eller er der – nogle steder – et grundlag for fornyet bosætning? Hvad kræver det i så fald af os som kommunalpolitikere? Og af de lokale borgere som ønsker at bevare lige netop deres landsby? Hvor skal vi understøtte en udvikling og hvor er der behov for en grundig forventningsafstemning med vores borgere om fremtidsperspektiverne? På temamødet kommer vi også ind de nye muligheder i planloven.

 

Oplægsholder:

Arne Boelt, borgmester i Hjørring Kommune 

Søren Kristensen, 1. viceborgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune

 

Lokale: Dania, Radisson

 

Temamøde 2: Velkommen til kommunal teknik- og miljøpolitik

Temamødet er især målrettet kommunalpolitikere, der er nye på teknik- og miljøområdet.

 

OBS: Temamøde 2 løber over begge runder. 

 

Der gives en generel introduktion til området med fokus på:

  • De vigtigste aktuelle politiske temaer - nu og fremadrettet.
  • Hvad er stort, og hvad er småt? Vi skal drøfte kommunernes handlerum og mulighederne for på teknik- og miljøområdet at sikre gode rammer for vækst og udvikling.
  • Hvilke roller kommunalpolitikere kan og skal spille i dag?
  • Hvordan man sikrer det bedst mulige samspil med borgere, virksomheder og andre lokale aktører og skaber fælles resultater?

Oplægsholdere:

Johannes Lundsfryd Jensen, borgmester i Middelfart Kommune

Steen Vinderslev, kommunaldirektør i Middelfart Kommune 

Thorbjørn Sørensen, teknik- & miljødirektør i Middelfart Kommune

 

Lokale: Suecia, Radisson

 

 

Temamøde 3: Nøgletal og analyse af kommunale veje

Vejområdet med alle dets veje, stier, fortove, broer, belysning, gadefejning og snerydning koster kommunerne 5 milliarder kr. om året til drift og vedligeholdelse. Opgaverne har kommunerne godt styr på, men når kommunerne skal sammenligne økonomien i opgaverne kniber det. Derfor satte 17 kommuner og KL sig i 2017 sammen og definerede 10 nøgletal med enheder og beskrivelse af serviceniveau i projekt Nøgletal på vejområdet.

I 2018 vil vi om muligt have alle kommuner med, for så begynder vi at kunne se effekter af forskellige samarbejder, kontrakter og fælleskøb.

 

Analyse af de kommunale vejes tilstand er netop gennemført i et samarbejde mellem 74 kommuner, Vejdirektoratet, KTC og KL. Resultater præsenteres og vi får ideer til, hvordan undersøgelsen kan bruges i kommunerne.

 

Oplægsholdere:

Holstebro kommune v/ Annette Vognbjerg vil præsentere, hvordan de har brugt de økonomiske nøgletal.

Esbjerg kommune v/Mads Astrup Sørensen vil præsentere analysen af vejenes tilstand.

KLs Økonomiske Sekretariat v/Jane Møller Pedersen fortæller om vigtigheden af solide nøgletal for at kunne påvirke den politiske dagsorden.

 

Moderator:

Tom Elmer Christensen, KL/Teknik og Miljø

 

Lokale i runde 1: Remisen, Godsbanen

Lokale i runde 2: Vogn 2, Godsbanen

 

 

Temamøde 4: Kystbeskyttelse

Kommunerne overtager i 2018 myndighedsopgaven om kystbeskyttelse. I dette møde afprøver vi kommunernes nye myndighedsopgave.

Efter en introduktion til opgaven deler vi forsamlingen i hold, der hver især har rollen som teknisk udvalg i en kystkommune. Holdene gennemfører et rollespil: Udvalgene får forelagt en sag, som de drøfter og beslutter. Efter beslutningen får udvalget lejlighed til at forklare beslutningen over for en journalist fra lokalpressen.

 

Oplægsholdere:

Hans Erik Cutoi-Toft, områdechef i kystzoneforvaltningen i Kystdirektoratet

 

Lokale i runde 1: Kedlen, Godsbanen

Lokale i runde 2: 12, Radisson

 

Temamøde 5: Skybrud og storm rammer din kommune

Hvordan skal kommune, redningsberedskab og vandforsyning m.fl. agere og samarbejde i forbindelse med hændelser som følge af klimaændringer?

Gennem et situationsspil skaber vi opmærksomhed på det samspil, der skal være mellem aktørerne ved den akutte hændelse og den langsigtede klimatilpasning. Temamødet foregår som et situationsspil med efterfølgende dialog.

 

Moderator:

Jonas Kroustrup, projektleder i Chora Connection

 

Oplægsholdere: Lars Hviid, Beredskabschef Østjyllands Brandvæsen

Lone Mossin, Projektchef, Østjyllands Brandvæsen

Jacob Larsen, Projektleder, Østjyllands Brandvæsen

 

Lokale i runde 1: Vogn 2, Godsbanen

Lokale i runde 2: 11, Radisson

 

 

Temamøde 6: Strategisk ejendomsadministration – kommunernes ejendomme som ramme for mere velfærd

Kommunerne ejer tusindvis af bygninger og bruger hvert år over 15 mia. kr. på at drive og vedligeholde sine ejendomme. Kommunernes bygninger udgør de fysiske rammer for størsteparten af al kommunal aktivitet, og udviklingen af bygningernes funktionalitet og tilstand er derfor en vigtig forudsætning for udviklingen af den kommunale service og velfærd, i en tid hvor der er pres på kommunernes ressourcer.

 

Der er et kæmpe potentiale for, at kommunerne kan løfte store velfærdsudfordringer gennem en strategisk tilgang til rollen som bygningsejer. Men det er samtidig et vilkår for de kommunale beslutningstagere, at der er mange og stærke interesser i brugen af de kommunale bygninger, som gerne vil udfordre de konkrete tiltag, der ligger i en ejendomsstrategi. På temamødet vil vi beskæftige os med vilkårene for, at de kommunale beslutningstagere kan træffe og gennemføre strategiske beslutninger for kommunens ejendomme; hvad er vigtigt, og hvordan kan forvaltningen understøtte beslutningsprocessen?

 

Oplægsholder:

Peter Bjerre Mortensen, professor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

 

Lokale i runde 1: 12, Radisson

Lokale i runde 2: Kedlen, Godsbanen

 

Temamøde 7: Affald som ressource

Nye kommunale affaldsplaner skal udarbejdes og vedtages i 2018. Kom og bliv klædt på til strategisk affaldstænkning: Borgerinddragende processer til affaldssortering, tværgående samarbejder mellem kommuner og affaldsselskaber, smarte affaldsløsninger, undervisning på institutioner giver gode vaner i husstanden, indsamling af organisk affald, hvad virker i etageejendomme, parcelhuse og sommerhuse, hvordan fremme kommunen direkte genbrug? Kort sagt: Hvad kan kommunen gøre for at forankre ressourcedagsordenen?

 

Oplægsholder:

Ole Morten Petersen, direktør i Dakofa

 

Lokale i runde 1: 11, Radisson

Lokale i runde 2: Remisen, Godsbanen

 

 

Temamøde 8: Gode byer - hvor og hvordan vil vi bo? 

 

Personlige ønsker og valg samt de generelle samfundstendenser er udslagsgivende for, hvor vi bosætter os. Det stiller store krav til en skarp bosætningsstrategi og de nødvendige politiske prioriteringer i en langsigtet kommunal planlægning.

 

Boligøkonomisk Videnscenter står bag en ny analyse, der hjælper med at indkredse tendenser og forskydninger i vores bosætning. Direktør Curt Liliegreen fortæller indledningsvis om SMILE og giver eksempler på den udvikling i bosætningen, der tegner sig frem til 2040. To politiske beslutningstagere giver en replik på oplægget. Vi diskuterer herudfra, hvordan vi praktisk planlægger for at skabe de gode byer.

 

Oplægsholder:

Curt Liliegreen, direktør i Boligøkonomisk Videncenter

Mikael Jentsch, kommunaldirektør Frederikshavn Kommune

Per Kragh, politiker, Odsherred Kommune

 

Lokale: Nortvegia, Radisson

 

 

 

Radisson Blu Scandinavia Hotel - Margrethepladsen 1 - 8000 - Aarhus C - 86 12 86 65