Temamøder

 

Temamøde 1: Landdistriktsudvikling, herunder den nye planlov

 

Hvordan skaber vi nyt liv i vores landsbyer? Er det gode liv på landet endegyldigt forbi og skal vi bare overlade landområderne til landbrugsproduktion, vindmøller og natur? Eller er der – nogle steder – et grundlag for fornyet bosætning? Hvad kræver det i så fald af os som kommunalpolitikere? Og af de lokale borgere som ønsker at bevare lige netop deres landsby? Hvor skal vi understøtte en udvikling og hvor er der behov for en grundig forventningsafstemning med vores borgere om fremtidsperspektiverne? På temamødet kommer vi også ind de nye muligheder i planloven.

 

Temamøde 2: Velkommen til kommunal teknik- og miljøpolitik

Temamødet er en dobbeltsession især målrettet kommunalpolitikere, der er nye på teknik- og miljøområdet.

 

Der gives en generel introduktion til området med fokus på:

  • De vigtigste aktuelle politiske temaer - nu og fremadrettet.
  • Hvad er stort, og hvad er småt? Vi skal drøfte Kommunernes handlerum og mulighederne for på teknik- og miljøområdet at sikre gode rammer for vækst og udvikling.
  • Hvilke roller kommunalpolitikere kan og skal spille i dag, og
  • Hvordan man sikrer det bedst mulige samspil med borgere, virksomheder og andre lokale aktører og skaber fælles resultater.

 

Temamøde 3: Nøgletal på vejområdet

Nærmere information følger.

 

Temamøde 4: Kystbeskyttelse

Kommunerne overtager i 2018 myndighedsopgaven om kystbeskyttelse, i dette møde afprøver vi kommunernes nye myndighedsopgave.

Efter en introduktion til opgaven deler vi forsamlingen i hold, der hver især har rollen som teknisk udvalg i en kystkommune. De gennemfører et rollespil:

Udvalgene får forelagt en sag, som de drøfter og beslutter. Efter beslutningen får udvalget lejlighed til at forklare beslutningen over for en journalist fra lokalpressen.

 

Temamøde 5: Skybrud og storm rammer din kommune

Hvordan skal kommune, redningsberedskab og vandforsyning m.fl. agere og samarbejde ifm. hændelser som følge af klimaændringer.

Gennem et situationsspil skaber vi opmærksomhed på det samspil der skal være mellem aktørerne ved den akutte hændelse og den langsigtede klimatilpasning.

 

 

Temamøde 6: Strategisk ejendomsadministration – Kommunernes ejendomme som ramme for mere velfærd

Kommunernes bygningerne udgør den fysiske rammer for størsteparten af al kommunal aktivitet. Udviklingen af bygningernes funktionalitet og tilstand er også en vigtig forudsætning for udviklingen af den kommunale velfærd og service i en tid hvor der er pres på kommunerne.

Kommunerne ejer tusindvis af bygninger og bruger hvert år over 15 mia. kr. på at drive og vedligeholde sine ejendomme. Der er derfor et kæmpe potentiale for at kommunerne kan løfte store velfærdsudfordringer gennem en strategisk tilgang til rollen som bygningsejer. Men hvad kræver det af en kommune for at kommunens bygninger kan blive et aktivt redskab i skabelsen af mere og bedre velfærd for borgerne?

 

Temamøde 7: Affald som ressource

Nye kommunale affaldsplaner skal udarbejdes og vedtages i 2018. Kom og bliv klædt på til strategisk affaldstænkning: Borgerinddragende processer til affaldssortering, tværgående samarbejder mellem kommuner og affaldsselskaber, smarte affaldsløsninger, undervisning på institutioner giver gode vaner i husstanden, indsamling af organisk affald, hvad virker i etageejendomme, parcelhuse og sommerhuse, hvordan fremme kommunen direkte genbrug? kort sagt: Hvad kan kommunen gøre for at forankre ressourcedagsordenen.

 

 

Temamøde 8: Hvordan skaber vi gode byer?

Vi drøfter betydningen af de nye rammer for planlægning og tendenser indenfor byudvikling.

Den nye planlov giver både muligheder og udfordringer, når der skal udvikles i bykernen. På mødet præsenteres et overblik over, hvad de nye planrammer betyder mere konkret. Vi ser også på, hvad borgerne i særlig grad sætter pris på i byen, og som ogkan være en rettesnor for os i udviklingen.

 

Radisson Blu Scandinavia Hotel - Margrethepladsen 1 - 8000 - Aarhus C - 86 12 86 65
Persondatapolitik